Didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemuda merupakan komponen bangsa yang terpenting. Pemuda juga sebagai tulang punggung bangsa, karena kemajuan suatu bangsa dapat diukur atas kualitas pemudanya.
Pemuda Muslimin Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 November 1928 adalah organisasi pemuda yang merupakan organisasi sayap dari Syarikat Islam Indonesia bersama dengan unsur pemuda lainnya telah berperan aktif didalam memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
Bercerita tentang Pemuda Muslimin Indonesia – Pemuda Muslimin Indonesia sama halnya bercerita tentang Syarikat Islam Indonesia.Karena Pemuda Muslim merupakan organisasi sayap ditubuh Syarikat Islam Indonesia.
Syarikat Islam Indonesia adalah gerakan yang diawali dengan SDI pada tahun 1905. Mula-mula digerakkan oleh K.H. Samanhudi dan kawan-kawan yang berusaha membangun ekonomi rakyat, meningkatkan pendidikan, hidup lebih Islami, dan sadar perlu berjuang untuk merdeka membangun bangsa Indonesia yang mandiri dan maju. Kemudian diperkuat oleh HOS Cokroaminoto menjadi lebih luas dan lebih nyata sehingga mempunyai Program Asas sebagai Berikut :
1. Persatuan Ummat. yakni bersatu tidak terjebak oleh perbedaan yang khilafiyyah dan furu’iyyah. Bersatu dengan berpegang teguh pada tali Allah, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Suroh ‘Ali ‘Imron, ayat 103.
2. Kemerdekaan Ummat atau kemerdekaan Nasional, dimana sebagai sebuah bangsa harus berkuasa atas negeri tumpah darah ini dengan Sunnatullah yang sesuai dalam Firman Allah Suroh Ar ro’du, ayat 11 dan An Nur, ayat 55

sumber: facebook.com/profile.php?id=100010434616105

By admin